D’acord amb la normativa cameral aplicable, la Cambra té l’obligació d’elaborar el cens electoral i el cens públic d’empreses, i les persones electores de subministrar a la Cambra les dades exigibles sobre l’empresa i, si escau, sobre el sector de la seva activitat. També recordem que, d’acord amb l’article 7 de la Llei 4/2014, les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres que duguin a terme activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres en el territori nacional han de formar part de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació dins de la circumscripció de les quals tinguin establiments, delegacions o agències.

Exposició

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació.

El termini d’exposició del cens electoral serà de 30 dies naturals des del primer dia de l’exposició del dia 13 d'octubre al dia 11 de novembre de 2021, ambdós inclosos, a les oficines de la Cambra en l’horari d’atenció al públic i a través de la pàgina web en tot el període. Aquest mateix període també s’aplicarà al cens públic d’empreses.

ANUNCI A PREMSA sobre l'exposició pública del cens electoral de la Cambra de Comerç de Barcelona

Reclamacions

Les reclamacions sobre la inclusió o l'exclusió dels electors i de les electores en els grups, les categories i, si s'escau, les subcategories, podran presentar-se des del moment en el qual s'iniciï l'exposició del cens al públic i fins el 25 de novembre, a la Secretaria de la Cambra, que en facilitarà un justificant. Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, avinguda Diagonal 452, en horari d’atenció al públic, i també per correu electrònic a cens2021@cambrabcn.org. Aquest mateix tràmit també s’aplicarà al cens públic d’empreses per tal de facilitar la seva millora per part de les persones interessades.

Resolució de reclamacions

El Comitè Executiu de la Cambra haurà de resoldre les reclamacions formulades en un termini de quinze dies, comptats a partir de la data del venciment del període de presentació de les reclamacions.

Contra els acords del Comitè Executiu de la Cambra corresponent es podrà interposar recurs d'alçada davant l'òrgan tutelar.

Podeu consultar la descripció de l'epígraf d'activitat econòmica empresarial per grups i categories 

Formulari de reclamació

Per a més informació podeu contactar a cens2021@cambrabcn.org i al telèfon 902 448 448.