Transparència RGPD

Responsable:

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Av. Diagonal, 452-454 08006 Barcelona

Telèfon: 902 448 448

E-mail: lopd@cambrabcn.org

CIF: Q0873001B

Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

- Valorar el seu grau de satisfacció, respecte als productes i serveis de la Cambra que ha utilitzat, i considerar les seves propostes per tal de millorar les nostres accions en un futur i poder oferir una millor oferta tant als nostres usuaris, en general, com a vostè o la seva empresa, en particular.

- També utilitzarem les dades de contacte aportades per tal de remetre informació a propòsit dels productes o serveis de la Cambra. Si no ens manifesta quines son les seves àrees d’interès li remetrem comunicacions que entenguem que li puguin resultar interessants. Si ens manifesta les seves àrees d’interès, acotaríem el ventall de temàtiques sobre les quals l’informaríem. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

- Respecte a l’anàlisi de la informació facilitada a l’enquesta i les accions de millora de qualitat que s’hi desprenen, la base serà un interès legítim de la Cambra en la millora contínua, respecte a la prestació dels seus productes o serveis. 

-Per a la remissió d'informació, a propòsit de productes o serveis de la Cambra la base legal utilitzada serà el consentiment prestat al qüestionari d’avaluació. En tot cas, encara que presti el seu consentiment, podrà manifestar la seva negativa a rebre més comunicacions, a cada un dels enviaments o a través dels canals disposats a tal efecte al present avís legal.

Durant quant temps conservarem la seva informació?

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que resultin necessàries per a cada una de les finalitats a què es destina la informació. Respecte a l’anàlisi de satisfacció dels productes o serveis de la Cambra, fins a finalitzar les corresponents anàlisis. Respecte a la remissió de comunicacions comercials per via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari, manifestant-ho a través dels canals posats a la seva disposició.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de la seva informació a tercers. Les úniques comunicacions que, al marge de les legalment establertes, es poden dur a terme, serien entre la Cambra i possibles col·laboradors o “partners” en determinats supòsits, sempre que això sigui imprescindible, com en el cas d'organització de cursos, actes o accions patrocinades o coordinades per tercers i amb aquesta única finalitat. Qualsevol altra cessió hauria de ser prèviament autoritzada per vostè.

Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades tercers, encarregats del tractament.

Quines dades tractarà la Cambra?

En tot cas les dades identificadores i de contacte que ens faciliti vostè o la seva empresa al formulari, i aquella informació que es pugui generar a partir de la prestació dels nostres serveis i siguin útils per les referides finalitats.

D’on obtenim les seves dades?

Les seves dades han estat facilitades per vostè al formulari d’avaluació. La resta d’informació que podem tractar serà la relacionada amb les interaccions amb vostè o la seva empresa a partir de la prestació dels nostres diferents serveis.

Quins són els seus drets quan tractem la seva informació?

En tant quan la Cambra tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclams.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la Cambra a Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona o mitjançant l'adreça d'e-mail: lopd@cambrabcn.org

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

L’aportació de les seves dades es completament voluntària i no es imprescindible per a respondre a la nostra enquesta. Si no ens les vol facilitar no passa absolutament res.

Tutela de les autoritats de control

En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a la Cambra, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.