Mesures de suport als autònoms

Mesures extraordinàries de suport als treballadors autònoms - Febrer 2021
 
Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat

A partir de l'1 de febrer de 2021, els autònoms obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de l'adopció de mesures restrictives per part de les autoritats competents tindran dret a una prestació extraordinària.

A) Quins requisits cal complir?

 • Estar afiliats i d'alta en RETA, abans de l'1 de gener de 2021.
   
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
   

B) Quin import rebré?

 • La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització. Aquest import s'augmentarà en un 20% en el cas que l'autònom tingui reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar provinguin d'aquesta activitat suspesa.
   
 • La quantia serà d'un 40% de la base mínima en el cas que convisquin en un mateix domicili persones amb vincle familiar o anàlogues on dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació.
   
 • El dret a la prestació començarà des del dia següent a l'adopció de la mesura de tancament.
   
 • No s’hauran de pagar les quotes a la seguretat social, des del primer dia del mes en què s'adopti la mesura i fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura.
   

C) Té incompatibilitats aquesta prestació?

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte aliena, llevat que els ingressos que es percebin per aquest treball siguin inferiors a l'1,25 del SMI.
   
 • Amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi.
   
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat afectada pel tancament.
   
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social excepte quan fos compatible amb l'activitat que desenvolupava.
   

D) Com i quan la sol·licito?

 • Davant la teva mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
   
 • S'ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies següents a l'entrada en vigor de les mesures restrictives.
   
Prestació extraordinària per a autònoms en tarifa plana (que no hagin estat cotitzant per cessament d'activitat) o que portin menys de 12 mesos d'alta

A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que no hagin cotitzat 12 mesos per la contingència de cessament d'activitat i que s'hagin donat d'alta abans de l'1 d'abril de 2020, podran accedir a una prestació extraordinària.

A) Quins requisits cal complir?

 • Estar afiliats i d'alta en RETA, abans de l'1 d’abril de 2020.
   
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
   
 • No tenir rendiments nets procedents de l'activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650€.
   
 • Acreditar que en el primer semestre del 2021 es tindran uns ingressos de l'activitat per compte propi inferiors als que es van tenir el primer trimestre del 2020.
   

B) Quin import rebré?

 • La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització. La quantia serà d'un 40% de la base mínima en el cas que convisquin en un mateix domicili persones amb vincle familiar o anàlogues on dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació.
   
 • Estaran exempts de pagar la quota d'autònoms.
   

C) Té incompatibilitats aquesta prestació?

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte aliena, llevat que els ingressos que es percebin per aquest treball siguin inferiors a l'1,25 del SMI.
   
 • Amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi.
   
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat afectada pel tancament.
   
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social excepte quan fos compatible amb l'activitat que desenvolupava.
   

D) Com i quan la sol·licito?

 • Davant la teva mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
   
 • Si la demanes entre el dia 1 i el 21 de febrer de 2021, la percebràs des del dia1 de febrer i durant 4 mesos.
   
 • Si la demanes a partir del 21de febrer, la percebràs des del dia següent a la data en què vas presentar la sol·licitud i la durada no podrà excedir del 31 de maig de 2021.
   
Prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi

A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària.

A) Quins requisits cal complir?

 • Estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi.
   
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
   
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos de l'activitat per compte propi de més de l'50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980€.
   

B) Quin import rebré?

 • La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l'activitat.
   

C) Com i quan la sol·licito?

 • Davant la teva mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
   
 • Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig de 2021.
   
Ajuts extraordinaris per a persones autònomes davant la Covid-19

Import de l’ajut

2.000€.

Beneficiaris

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
   
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
   
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000€, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
   
 • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500€.
   
 • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020.
   

Més informació

Accés al tràmit