Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. 

Normativa d’aplicació

La normativa vigent i, per tant, d’aplicació en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Barcelona, és la següent: 

Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions sobre l'inici del període i la forma d'exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern

Ordre ICT/1074/2021, de 30 de setembre, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres

Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació

Decret Llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern

Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya

Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’ha exposat al públic en format electrònic.

ANUNCI A PREMSA sobre l’exposició pública del cens electoral de la Cambra de Barcelona

EDICTE sobre l'aprovació i exposició del cens electoral de la Cambra de Barcelona

Descripció d'epígrafs

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral.

Accediu al formulari de reclamació

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra: Passeig d'Isabel II, 1 - 08003 Barcelona (La Llotja de Mar), i per correu electrònic a eleccionscambra23@cambrabcn.cat -en el cas de presentació per correu electrònic, la signatura ha de ser amb certificat digital de la persona física en cas d’autònom/a, o de la persona representant en cas de persona jurídica-, en horari d’atenció al públic fins el 19 d'octubre de 2022.

Per a més informació: eleccionscambra23@cambrabcn.cat (T. 934 169 300) 

Després d’haver finalitzat el termini de reclamacions i havent incorporat les modificacions derivades de les reclamacions presentades pels electors i les electores i que han estat resoltes pel Comitè Executiu, podeu consultar novament el cens electoral.

Obtenció de còpies del cens electoral

RESOLUCIÓ EMT/250/2023, de 30 de gener, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya 

Obtenció de còpies del cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per part dels i de les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates per sufragi dels electors i de les electores 

Els i les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates que estiguin interessats i interessades a conèixer les dades del cens electoral, hauran de formular una sol·licitud per escrit davant de la Cambra, en la qual ha de constar la declaració de l’interès legítim de la seva petició, pel fet d'estar considerant la presentació de la seva candidatura. Només podran accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria en què tinguin la condició d'elector o electora.

La informació sol·licitada conté la relació d'electors/es corresponent al vostre grup i categoria. L'esmentada informació ha estat obtinguda conforme a allò establert a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç i al Reglament UE 2016/679 respecte de les dades personals que s'hi puguin contenir. Se us adverteix que aquesta informació podrà ser utilitzada, única i exclusivament, amb finalitats d'informació del procés electoral per a la renovació del Ple de la corporació, no podent ser destinada a cap altra finalitat. En especial no es podrà comunicar, traspassar, vendre o modificar. Un cop transcorregut el termini electoral, la informació que s’hagués facilitat haurà de ser destruïda.

Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona amb la finalitat de valorar i, en cas que es cregués oportú, atendre a la seva sol·licitud d’informació. Les vostres dades seran tractades en base al compliment de la Llei 14/2002, no es preveu la seva comunicació a tercers i es conservaran durant tot el termini que s'hagi de conservar l'expedient electoral. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a: Cambra a Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org o lopd@cambrabcn.org.

La sol·licitud de les dades s’haurà de presentar presencialment al Registre de la Cambra -Avinguda Diagonal, 452 - 08006 Barcelona- en horari d'atenció al públic, o per correu electrònic a eleccionscambra23@cambrabcn.cat (en el cas de presentació per correu electrònic, la signatura ha de ser amb certificat digital de la persona física en cas d’autònom/a, o de la persona representant en cas de persona jurídica). En ambdós casos s'haurà d'emplenar el formulari corresponent degudament i adjuntant la documentació requerida.

Només es podrà facilitar informació sobre les dades del cens electoral que hagin estat exposades públicament.

- Les còpies del cens es lliuraran només en suport informàtic

- L'obtenció de la primera còpia serà gratuïta

Formulari de petició de llistes del cens electoral

Nota: Per a l'obtenció d'una segona còpia, serà d’aplicació la tarifa de preus per trams que es presenta a continuació:

Nombre de registres Preu per registre (€)
Fins a 1.000 0,10
De 1.001 a 5.000 0,09
De 5.001 a 10.000 0,08
De 10.001 a 15.000 0,07
De 15.001 a 20.000 0,06
De 20.001 a 25.000 0,05
De 25.001 a 30.000 0,04
De 30.001 a 35.000 0,03
De 35.001 a 40.000 0,02
De 40.001 en endavant 0,01
Aquests preus no inclouen el 21% d'IVA


El preu mínim fixat per a l'obtenció de segones còpies és de 100€ + IVA. 
 

Convocatòria de les eleccions

Resolució de convocatòria d'eleccions
 

Juntes electorals

REGULACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL TERRITORIAL

Junta Electoral Territorial número 1
Seu: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement     
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona

Article 7. Constitució i composició

7.1 Les juntes electorals territorials es constituiran en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
7.2 Cada Junta electoral territorial està integrada per:
a) Dues persones electores en representació de les cambres en les juntes on el cens electoral del conjunt de cambres presents no superi els 100.000 electors/es; i quatre en els altres casos, una de les quals exercirà la presidència i una altra la vicepresidència. Quan es tracti d’entitats jurídiques, aquestes han de facultar les persones físiques que les representen per formar part de la Junta electoral territorial.
b) Una persona en representació de l'òrgan tutelar, que exercirà el càrrec de secretari o secretària, amb veu i vot. L'òrgan tutelar nomenarà també un suplent per als d’absència del seu representant.
7.3 En la composició de les juntes s’impulsarà i fomentarà la participació de les dones.
7.4 En tot cas, les juntes electorals territorials comptaran amb l’assessorament en dret dels titulars de les secretaries de les cambres i podran demanar l’assistència tècnica del personal al servei de les corporacions públiques esmentades.
7.5 Els representants de l’electorat de les cambres a les juntes electorals territorials respectives seran elegits, mitjançant sorteig, entre una llista d’electors i d’electores a proposta del Ple de cada cambra, en un mínim d’un o una per cada grup. 
7.6 El sorteig es realitzarà en un acte públic presidit per una representació de l’òrgan tutelar en el termini de cinc dies a comptar des de la publicació de la convocatòria, i en el mateix acte s’elegiran vuit suplents. La presentació com a candidat o candidata determinarà automàticament la renúncia a la condició de membre de la Junta electoral territorial.
7.7 Les juntes electorals territorials tindran l’àmbit i les seus que es determini la convocatòria d’eleccions.

Article 8. Funcionament i mandat

8.1 Les sessions de les juntes electorals territorials les convoca la seva presidència o vicepresidència respectiva. La convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat, amb l'ordre del dia corresponent, s'ha de notificar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència, apreciada per la presidència, que s'ha de fer constar a la convocatòria. 
8.2 Per tenir vàlidament constituïda la junta electoral territorial es requereix l’assistència, de manera presencial, a distància o mixta, com a mínim, de la meitat més un dels membres, un dels quals ha de ser el representant de l’òrgan tutelar. També s'entén vàlidament convocada i constituïda quan s’hi siguin presents, de manera presencial, a distància o mixta, tots els membres i acceptin per unanimitat la seva realització.
8.3 Les citacions es faran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, d’acord amb el que estableixi la convocatòria. L’assistència és obligatòria, llevat de causa justificada.
8.4 Els acords s’adopten per majoria de vots de les persones membres assistents, de manera presencial o a distància i, en cas d’empat, el vot de la presidència té caràcter diriment. En el supòsit d’absència de la presidència, el vot de la vicepresidència tindrà caràcter diriment.
8.5 Les sessions a distància o de caràcter mixt s’han de desenvolupar per mitjans electrònics. Es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin l'efectiva participació de les persones membres, la validesa del debat i la votació dels acords que s'adoptin. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat i la protecció de dades personals de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
Els serveis digitals per dur a terme les actuacions de les juntes electorals territorials han de garantir la integritat, l’autenticitat, la traçabilitat, la confidencialitat, la qualitat, la protecció, la conservació i la disponibilitat de la informació tractada. Així mateix, han d'assegurar la identificació de les persones usuàries i el control d'accessos, d’acord amb les garanties que preveu la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
8.6 Contra els acords de la Junta electoral territorial es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan tutelar.
8.7 El mandat de cada Junta electoral territorial finalitzarà quinze dies després de la constitució del darrer ple de la cambra que tingui adscrita. 
8.8 A les juntes electorals territorials se’ls aplica supletòriament la normativa dels òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.

Article 9. Funcions

Correspon a cada Junta electoral territorial:

a) Dirigir i supervisar el procés electoral i garantir-ne l'objectivitat i la transparència.
b) Verificar la comprovació de la documentació de les candidatures realitzada per la secretaria de la cambra corresponent i resoldre les al·legacions formulades.
c) Proclamar les persones candidates.
d) Verificar el resultat de les eleccions de les persones representants de les organitzacions empresarials, en cas de ser necessari procedir a la votació. 
e) Declarar electes els candidats i les candidates a proposta de les organitzacions empresarials i també els que representin les empreses de major aportació.
En les eleccions per sufragi, declarar electes els candidats i candidates únicament en el supòsit de ser els únics pel lloc a cobrir.
f) Elegir, mitjançant sorteig, els candidats i les candidates que manquen quan el nombre dels que s’hi han presentat sigui inferior al de persones membres a elegir en les eleccions per sufragi. 
g) En les eleccions per sufragi, resoldre, a proposta de la Secretaria de la cambra, el nombre de meses electorals que es constitueixin dins de cada col·legi i designar, mitjançant sorteig, els electors i electores que han de formar part i les seves suplències.
h) En les eleccions per sufragi, resoldre les al·legacions de l'electorat designat per formar part de les meses.
i) En les eleccions de sufragi, resoldre les reclamacions que es formulin davant les meses electorals no relatives al vot electrònic. 

REGULACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Junta Electoral Central
Seu: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona

Article 10. Constitució, àmbit i composició

10.1 La Junta Electoral Central amb àmbit territorial a tota Catalunya es constituirà en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la constitució de la darrera Junta electoral territorial.
10.2 La Junta Electoral Central l’integren:
a) Les presidències de les juntes electorals territorials en representació de l’electorat.
b) Fins a cinc secretaris i secretàries de les cambres designats pel Consell General de les Cambres. D’aquestes persones, una actuarà com a vicepresident/a  i un altra com a secretari o secretària. El Consell General de les Cambres vetllarà perquè aquesta designació sigui paritària entre dones i homes.
c) Un o una representant de l’òrgan tutelar, que exercirà la presidència. L’òrgan tutelar nomenarà un o una suplent per als casos d’absència del titular. 
10.3 La Junta Electoral Central convocarà les persones auditores del procés de vot electrònic, els quals els designarà l’òrgan tutelant de les cambres. 

Article 11. Funcionament i mandat

11.1 El règim de funcionament de la Junta Electoral Central serà el mateix que preveu l’article 8 d’aquest Decret per a les juntes electorals territorials. 
11.2 El mandat de la Junta Electoral Central finalitzarà en el termini de quinze dies a comptar des de la constitució del darrer ple de la cambra on es va produir la seva renovació per noves eleccions. 

Article 12. Funcions

Correspon a la Junta Electoral Central:

a) Vetllar pel compliment de les garanties del vot per mitjans electrònics, d’acord amb l’article 26 d’aquest Decret.
b) Custodiar el vot electrònic mitjançant la verificació, a càrrec de les persones auditores, de l'adequació de les mesures tècniques de custòdia dels vots emesos per part del proveïdor del servei de vot. 
c) Procedir a l'escrutini dels vots, d'acord amb l'article 33 d'aquest Decret. 
d) Verificar el resultat de les eleccions per sufragi.
e) Declarar els candidats i candidates electes en les eleccions per sufragi en cas de contesa electoral.
f) Resoldre les reclamacions de l'electorat referents a l'exercici del vot electrònic.

Col·legis electorals

Col·legi electoral número 1 

Emplaçament: 

Oficines de la Cambra 
Av. Diagonal, 452
Barcelona

Col·legi electoral número 2 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Barcelonès Nord 
Polígon Les Guixeres, s/n 
Edifici BCIN 
Badalona

Col·legi electoral número 3 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà 
C/ Rafael Casanova, 6 
Berga

Col·legi electoral número 4

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental 
Camí del Mig, 22 (Can Muntanyola) 
Granollers

Col·legi electoral número 5 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat 
Can Tries, 20 (Gornal Activa) 
L'Hospitalet de Llobregat

Col·legi electoral número 6 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Anoia 
C/ Born, 5, baixos 
Igualada

Col·legi electoral número 7 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme 
Av. Ernest Lluch, 32 - Edifici TCM2 baixos 
(TecnoCampus Mataró - Maresme) 
Mataró

Col·legi electoral número 8 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat 
C/ Laureà Miró, 350 
Sant Feliu de Llobregat

Col·legi electoral número 9 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona 
C/ Historiador Ramón d’Abadal i de Vinyals, 5 
(Edifici El Sucre) 
Vic

Col·legi electoral número 10 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès 
Plaça Estació, 2, baixos 
Vilafranca del Penedès

Col·legi electoral número 11 

Emplaçament: 

Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf 
C/ Sant Pere, 38
Vilanova i la Geltrú

Presentació de candidatures

Les candidatures a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, a proposta de les organitzacions empresarials, i a les empreses de major aportació voluntària, es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra corresponent, en horari d'atenció al públic.

La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d'acord amb els articles 13, 17 i 20 del Decret electoral, la documentació requerida als formularis que cada cambra hagi elaborat.

Per sufragi dels electors i les electores (52)

Les candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores es presentaran en el període comprès entre el dia 24 de maig i el 7 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Presentació de la candidatura
2. Sol·licitud del certificat dels requisits d'elegibilitat cens i Grup-Categoria i antiguitat
3. Model de poders especials
4. Model per a la presentació d'al·legacions
5. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
6. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Les candidatures en representació de les empreses de major aportació voluntària es presentaran en el període comprès entre el dia 24 de maig i el 7 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Manifestació de voluntat de presentació de la candidatura
2. Compromís d'aportació econòmica voluntària
3. Model de poders especials
4. Sol·licitud de certificat dels requisits d'elegibilitat cens i antiguitat
5. Model per a la presentació d'al·legacions
6. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
7. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

Les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials es presentaran en el període comprès entre el dia 24 de maig i el 7 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Presentació de la candidatura
2. Model per a la presentació d'al·legacions
3. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
4. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació

Exposició de les candidatures

Per sufragi dels electors i les electores (52)

D'acord amb l'article 14.1 del Decret electoral, finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes i la seva documentació annexa romandran exposades a la Secretaria de la Cambra durant els dies 8 i 9 de juny de 2023 en horari d'atenció al públic, on les podran examinar els candidats i candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o pels seus representants.

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

D'acord amb l'article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, el termini per l'exposició de la candidatura per a les empreses de major aportació voluntària tindrà lloc durant els dies 8 i 9 de juny de 2023 en horari d'atenció al públic, on les podran examinar els candidats i candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o pels seus representants.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

D'acord amb l'article 18.1 del Decret electoral, finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes i la seva documentació annexa romandran exposades a la Secretaria de la Cambra durant els dies 8 i 9 de juny de 2023 en horari d'atenció al públic, on les podran examinar els candidats i les candidates o les organitzacions empresarials que hagin proposat candidatures.

Presentació d’al·legacions

Per sufragi dels electors i les electores (52)

D'acord amb l'article 14.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral, un cop finalitzat el període d'exposició de les candidatures, es podran presentar al·legacions a la mateixa Secretaria de la Cambra des del dia 12 de juny fins l'endemà dia 13 de juny a les 14:00h.

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Segons l’article 20. del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral i en relació a l'article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, un cop finalitzat el període d’exposició de les candidatures, es podran presentar al·legacions a la mateixa Secretaria de la Cambra des del dia 12 de juny fins l'endemà dia 13 de juny a les 14:00h.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

D'acord amb l’article 18.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral, es podran presentar les al·legacions pertinents a la mateixa Secretaria de la Cambra des del dia 12 de juny fins l'endemà dia 13 de juny a les 14:00h.

Vista als candidats i candidates

Per sufragi dels electors i les electores (52)

Atenent a l'article 14.2 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral, es donarà vista del dia 14 de juny al 15 de juny de 2023 fins les 14h, als candidats i les candidates de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s'hagin advertit.

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Segons l'article 20.2 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral i en relació a l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, es donarà vista del dia 14 de juny al 15 de juny de 2023 fins les 14h als candidats i les candidates de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s'hagin advertit.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

Atenent a l'article 18.2 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral, es donarà vista del dia 14 de juny al 15 de juny de 2023 fins les 14h, als candidats, candidates i les organitzacions empresarials de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s'hagin advertit, perquè dins del termini establert manifestin el que considerin convenient i esmenin els defectes esmenables.

Lliurament de les candidatures a la Junta Electoral

D'acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral i en virtut de l'article 14.3 pel que fa referència al sufragi dels electors i les electores (52); l'article 20.2 del Decret esmentat i l'article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (2) i en base a l'article 18.3 del mateix Decret per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6), el lliurament de les candidatures a la Junta Electoral s'efectuarà el dia 16 de juny de 2023.
 

Resolució d’al·legacions per la Junta Electoral

D'acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral i en virtut de l'article 14.4 pel que fa referència al sufragi dels electors i les electores (52); l'article 20.3 del Decret esmentat i l'article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (2) i en base a l'article 18.4 del mateix Decret per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6), la Junta Electoral resoldrà les al·legacions formulades entre el dia 19 juny i el 29 de juny de 2023.
 

Proclamació dels candidats i candidates

Per sufragi dels electors i les electores (52)

Atenent l'article 15.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre règim electoral, la proclamació dels candidats i candidates s'ha dut a terme per la Junta Electoral en la seva sessió mantinguda el 22 de juny, essent la llista de candidatures proclamades la següent que podeu consultar en aquest enllaç:

Candidatures proclamades i desistiments

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Resten vacants per no haver-se presentat candidatures.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

Atenent l'article 19.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre règim electoral, la proclamació dels candidats i candidates s'ha dut a terme per la Junta Electoral en la seva sessió mantinguda el 22 de juny i s'ha procedit a declarar electes els candidats i les candidates presentats/des que podeu consultar en aquest enllaç: 

Candidatures declarades electes

Nomenament d'interventors i d'interventores

Per sufragi dels electors i les electores (52)

D’acord amb l’article 30.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, els candidats i candidates proclamats podran designar una persona interventora per cada col·legi electoral, fins cinc dies abans de la data de la votació remota (data límit per designar interventors el 7 de setembre de 2023). La sol·licitud de designació d’aquestes persones es farà davant la persona titular de la Secretaria de la Cambra.

Nota: No podran ser interventores les persones candidates o qui n'ostenti la seva representació i figurin a les candidatures

Credencial de nomenament d'interventors/es

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

D’acord amb l’article 36.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, les organitzacions empresarials, la llista de les quals hagi estat proclamada, podran designar una persona interventora per cada col·legi electoral fins cinc dies abans de la data de votació. La sol·licitud de designació de les persones interventores es farà davant la persona titular de la Secretaria de la Cambra. Atès que han estat declarats i declarades electes per la Junta Electoral en la seva sessió del 22 de juny, no hi haurà votació i no procedeix el nomenament d'interventors i d'interventores.

Votacions

Per sufragi dels electors i de les electores (52)

Preguntes freqüents

En cas de contesa electoral, les persones electores emetran el seu vot per mitjans electrònics, bé de forma remota, o bé de forma presencial en el col·legi electoral corresponent.

La persona que emeti el vot per mitjans electrònics de forma remota no podrà votar posteriorment de forma presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup, categoria i, si s'escau, subcategoria.

PERÍODE DE VOTACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE FORMA REMOTA: De les 9h del dia 15 fins les 9h del 19 de setembre de 2023 (veure relació de certificats admesos).

PERÍODE DE VOTACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE FORMA PRESENCIAL EN ELS COL·LEGIS ELECTORALS: el dia 20 de setembre de 2023 de les 10h a les 17h (veure relació de col·legis electorals).

Guia per emetre el vot de forma presencial

Serà admissible qualsevol certificat electrònic qualificat de signatura electrònica emès per un prestador de serveis electrònica de confiança qualificat establert a Espanya. La llista de prestadors qualificats la manté el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, segons estableix l'article 16 de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, i està disponible en la següent adreça electrònica: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores, sota l'epígraf 'Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrònica' dins de la secció 'Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados'.

6.1 Votació per mitjans electrònics de forma remota

La votació per mitjans electrònics de forma remota per elegir, per sufragi dels electors i les electores, les persones membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya d'acord amb l'article 28 del Decret, i la convocatòria electoral, començarà el dia 15 de setembre a les 9h i finalitzarà el dia 19 de setembre de 2023 a les 9h.

Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL habilitada a l'efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Els certificats digitals admesos per a l'exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota en els quals cada grup i categoria i, si s'escau, subcategoria, podrà votar als seus representats, són els que es publiquen a l'annex  4 de la Resolució de convocatòria.

Com a mecanisme complementari a la identificació amb certificat electrònic, la persona electora haurà d'introduir, abans d'emetre el seu vot, un número de telèfon mòbil, que es contrastarà mitjançant un missatge SMS. Un mateix número de mòbil no podrà ser usat per completar la identificació de dues persones físiques diferents.

Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de forma remota, comptaran amb un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma habilitada a l'efecte, per tal que, si s'escau, puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin tenir. La informació i les dades de contacte d'aquest servei restaran a disposició de les persones electores a la pàgina web de cada una de les cambres.

6.2 Votació per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc, per a totes les cambres, el dia 20 de setembre de 2023, de 10h a 17h, sense interrupció, al/s col·legi/s electoral/s de la demarcació de la cambra corresponent, que disposaran del cens de tota la demarcació de la cambra, en format electrònic.

Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la Mesa els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, els registri i els doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús.

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, d'acord amb la normativa vigent, podran emetre el seu vot de forma presencial al col·legi electoral, mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús. Els representants de les persones jurídiques, a més a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder de representació corresponent.

En aquells supòsits en els quals els electors i les electores, en el moment d'adreçar-se davant la Mesa electoral, tinguin algun tipus d'incidència per identificar-se, registrar-se o obtenir l'accés per emetre el seu vot abans d'haver obtingut la clau d'accés a la votació, podran presentar una reclamació per escrit davant la presidència de la Mesa, que la resoldrà a l'acte. Aquesta resolució es podrà apel·lar en el termini de dos dies davant la junta electoral territorial corresponent.

6.3 Reclamacions dels electors i electores en l'exercici del vot electrònic

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l'exercici del vot electrònic de forma remota podran formular-se davant la Junta Electoral Central a partir del dia 15 de setembre de 2023, a les 9h, i finalitzarà el dia de les votacions de forma presencial amb el tancament dels col·legis electorals.

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l'exercici del vot electrònic de forma presencial es podran formular durant aquest mateix dia de votacions i fins el tancament dels col·legis electorals.

Aquestes reclamacions poden presentar-se, preferentment, per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, o en suport paper a la seu de la Junta Electoral Central en horari d'atenció al públic, o bé davant la Mesa electoral corresponent abans del tancament dels col·legis electorals.

7 Votació dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials

Atès que es va presentar una única llista de candidats i candidates i la Junta Electoral Territorial va declarar-les electes, no hi haurà votació per a aquestes candidatures. 

Més informació

Per a més informació: eleccionscambra23@cambrabcn.cat (Tel. 934 169 340)