Consulta del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d'edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l'activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s'ha exposat al públic en format electrònic.

Junta electoral

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Seu: Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

Constitució

En l'article 7 del Decret es preveu que la Constitució de la Junta Electoral es constitueixi en el termini màxim de deu dies a comptar de la publicació de la convocatòria.

Composició

D'acord amb les disposicions abans esmentades del Decret 85/2023, en l'article 50.1  disposa que "Les competències de la Junta electoral territorial les assumirà el Comitè executiu de la cambra (...)".

Funcionament, funcions i mandat

El funcionament i mandat es regula en els articles 8 i 9 del Decret 85/2023, que s'adaptaran,  en aquest cas, a l'elecció específica de les empreses de major aportació voluntària.

Article 8
Funcionament i mandat

8.1 Les sessions de les juntes electorals territorials les convoca la presidència o vicepresidència respectiva. La convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat, amb l'ordre del dia corresponent, s'ha de notificar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència, apreciada per la presidència, que s'ha de fer constar a la convocatòria.
8.2 Per tenir vàlidament constituïda la junta electoral territorial es requereix l'assistència, de manera presencial, a distància o mixta, com a mínim, de la meitat més un dels membres, un dels quals ha de ser el representant de l'òrgan tutelar. També s'entén vàlidament convocada i constituïda quan s'hi siguin presents, de manera presencial, a distància o mixta, tots els membres i acceptin per unanimitat la seva realització.  
8.3 Les citacions es faran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, d'acord amb el que estableixi la convocatòria. L'assistència és obligatòria, llevat de causa justificada.
8.4 Els acords s'adopten per majoria de vots de les persones membres assistents, de manera presencial o a distància i, en cas d'empat, el vot de la presidència té caràcter diriment. En el supòsit d'absència de la presidència, el vot de la vicepresidència tindrà caràcter diriment. 
8.5 Les sessions a distància o de caràcter mixt s’han de desenvolupar per mitjans electrònics. Es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin l'efectiva participació de les persones membres, la validesa del debat i la votació dels acords que s’adoptin. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixi interferències externes, la seguretat i la protecció de dades personals de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions. Els serveis digitals per dur a terme les actuacions de les juntes electorals han de garantir la integritat, l'autenticitat, la traçabilitat, la confidencialitat, la qualitat, la protecció, la conservació i la disponibilitat de la informació tractada. Així mateix, han d'assegurar la identificació de les persones usuàries i el control d'accessos, d'acord amb les garanties que preveu la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
8.6 Contra els acords de la Junta electoral territorial es pot interposar recurs d'alçada davant  l'òrgan tutelar.
8.7 El mandat de cada Junta electoral territorial finalitzarà quinze dies després de la constitució del darrer ple de la cambra que tingui adscrita.
8.8 A les juntes electorals territorials se'ls aplica supletòriament la normativa dels òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.

Article 9
Funcions

Correspon a cada Junta electoral territorial:

a) Dirigir i supervisar el procés electoral i garantir-ne l'objectivitat i la transparència.
b) Verificar la comprovació de la documentació de les candidatures realitzada per la secretaria de la cambra corresponent i resoldre les al·legacions formulades.
c) Proclamar les persones candidates.
d) Verificar el resultat de les eleccions de les persones representants de les organitzacions empresarials, en cas de ser necessari procedir a la votació.
e) Declarar electes els candidats i les candidates a proposta de les organitzacions empresarials i també els que representin les empreses de major aportació.
En les eleccions per sufragi, declarar electes els candidats i candidats únicament en el supòsit de ser els únics pel lloc a cobrir. 
f) Elegir, mitjançant sorteig, els candidats i les candidates que manquen quan el nombre dels que s’hi ha presentat sigui inferior al de persones membres elegir en les eleccions per sufragi. 
g) En les eleccions per sufragi, resoldre, a proposta de la Secretaria de la cambra, el nombre de meses electorals que es constitueixin dins de cada col·legi i designar, mitjançant sorteig, els electors i electores que han de formar part i les seves suplències. 
h) En les eleccions per sufragi, resoldre les al·legacions de l'electorat designat per formar part de les meses. 
i) En les eleccions de sufragi, resoldre les reclamacions que es formulin davant les meses electorals no relatives al vot electrònic. 

Presentació de candidatures

Les candidatures per a cobertura de les vacants de membre del Ple de les empreses de major aportació voluntària, es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra corresponent, en horari d'atenció al públic.

La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d'acord amb l'article 18 del Decret electoral, la documentació requerida als formularis que cada cambra hagi elaborat.

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)
Les candidatures en representació de les empreses de major aportació voluntària es presentaran en el període comprès entre el 30 d'abril i el 14 de maig de 2024, ambdós inclosos.

El nombre de vacants a cobrir és de dues.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Manifestació de voluntat de presentació de la candidatura
2. Compromís d’aportació econòmica voluntària
3. Model de poders especials

4. Sol·licitud de certificat dels requisits d’elegibilitat cens i antiguitat
5. Model per a la presentació d’al·legacions
6. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
7. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació

Exposició de les candidatures

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

D'acord amb l'article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, el termini per l'exposició de les candidatures per a les empreses de major aportació voluntària tindrà lloc durant els dies 15 i 16 de maig de 2024 en horari d'atenció al públic, on les podran examinar els candidats i candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o pels seus representants.

Presentació d’al·legacions

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Segons l'article 20.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral i en relació amb l'article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, un cop finalitzat el període d'exposició de les candidatures, es podran presentar al·legacions a la mateixa Secretaria de la Cambra els dies 17 i 21 de maig de 2024 fins les 14h.

Vista als candidats i candidates

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Segons l'article 20.1 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el regim electoral i en relació amb l'article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, es donarà vista els dies 22 i 23 de maig de 2024 fins les 14h, als candidats i les candidates de les al·legacions formulades de les irregularitats que s’hagin advertit.

Lliurament de les candidatures a la Junta Electoral

D'acord amb el que disposa el Decret electoral a l'article 20.2 del Decret electoral i l'article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (2), el lliurament de les candidatures a la Junta Electoral s'efectuarà el dia 24 de maig de 2024.
 

Resolució d'al·legacions per la Junta Electoral

D'acord amb el que disposa l'article 20.3 del Decret electoral i l'article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (2), la Junta Electoral resoldrà les al·legacions formulades del 27 de maig al 5 de juny de 2024.
 

Proclamació dels candidats i candidates

Per a les empreses de major aportació voluntària (2)

Segons l'article 20.2 del Decret electoral i en relació amb l'article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, la proclamació dels candidats i candidates es durà a terme en el període comprès entre el dia 27 de maig i el 5 de juny de 2024.

Resultats

En representació de les empreses de major aportació voluntària. 

Resultats Eleccions parcials 2024 

Més informació

Per a més informació: eleccionsparcials24@cambrabcn.cat (Tel. 934 169 300).