Estudis Econòmics i d’Infraestructures

Creem coneixement i generem opinió

A través del Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures i del seu Consell Assessor, la Cambra de Comerç de Barcelona aporta elements de reflexió i d’anàlisi en l’àmbit de l’economia i el desenvolupament territorial, exercint una funció impulsora.

Seguiment sistemàtic de l’evolució de l’economia catalana
Balanç anual de l’evolució de l’economia catalana
Informe sobre Barcelona al món, en 30 indicadors clau
Construïm una economia que vetlli pel progrés social i humà
Principals magnituds econòmiques de Catalunya, en síntesi
Informació sobre l’activitat aeroportuària de Barcelona
Estudis específics sobre diferents temàtiques socioeconòmiques d’actualitat
Seguiment periòdic del grau d'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya
Informació turística de la Destinació Barcelona
Informes trimestrals del teixit empresarial i mercat del treball de les comarques de les cambres territorials
Estudi de la conjuntura econòmica provincial, per comarques