Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de la plataforma digital del comerç de proximitat dels centres comercials urbans (CCU’S) de Barcelona dintre del “Programa de Comercio Minorista 2021” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 228/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 228/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 24.793,39€ (IVA no inclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: Des de la seva formalització i fins el 26/11/2021

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 29 de juliol de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 14 de juliol de 2021
 

Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis per l'anàlisi de la importància de l'economia del visitant de la regió metropolitana de Barcelona per reeconomitzar els centres comercials urbans (CCU'S) de Barcelona dintre del “Programa de Comercio Minorista 2021” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 227/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 227/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 30.000€ (IVA no inclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: Des de la seva formalització i fins el 26/11/2021

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 29 de juliol de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 14 de juliol de 2021
 

Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis per la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2021 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 224/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 224/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 130.279€ (IVA inclòs) per la durada total del contracte

Lots Import màxim (IVA inclòs)
Lot 1: Anoia 5.700,00 €
Lot 2: Bages 6.752,80 €
Lot 3: Baix Llobregat 19.738,20 €
Lot 4: Berguedà 10.347,20 €
Lot 5: Garraf 14.281,00 €
Lot 6: Maresme 25.626,60 €
Lot 7: Moianès 1.585,40 €
Lot 8: Osona-Vic 12.150,60 €
Lot 9: Penedès 15.405,60 €
Lot 10: Vallès Occidental 7.811,80 €
Lot 11: Vallès Oriental 10.829,80 €
Total 130.279,00 €


B.- Durada del contracte: Des de la seva formalització i fins el 28/02/2022

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 5 de juliol de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Priorització de lots

F.- Data de publicació: 18 de juny de 2021

NOTA RECTIFICATIVA: S’ha detectat una errada dintre del plec de clàusules particulars d’aquesta licitació (Exp. 224/2021) respecte a la data límit de presentació d’ofertes. Així, a l’apartat H del quadre de característiques, consta com a data límit de presentació d’ofertes divendres 2 de juliol a les 13h. La data límit correcta és la que es fa constar en la publicació de la licitació a la web de la Cambra: dilluns 5 de juliol a les 13h.
 

Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria juliol 2021 (Exp. 223/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 223/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 182.375€ pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 27 d'agost de 2021   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Regulació: Harmonitzada

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

F.- L’objecte del present contracte consisteix en la realització d’11 accions formatives dividides en 11 lots

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Principis d'actuació Cambra

G.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimecres 1 de setembre de 2021, 12:00h

H.- Data de publicació: 16 de juliol de 2021

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.
 

Licitació per a la contractació del subministrament del servei de manteniment i suport de la infraestructura tecnològica dels sistemes d'informació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 222/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 222/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 880.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte més les possibles pròrrogues

B.- Durada del contracte: Dos anys des de la seva formalització. Transcorregut aquest període el contracte es podrà prorrogar any a any, amb un màxim previst de dos addicionals

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 26 de maig de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert, regulació harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 22 d'abril de 2021
 

Licitació per a la contractació del subministrament del servei de centraleta virtual intel·ligent al núvol per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 221/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 221/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 128.000 euros (IVA exclòs) per la durada total del contracte més les possibles pròrrogues

B.- Durada del contracte: Dos anys des de la seva formalització. Transcorregut aquest període el contracte es podrà prorrogar any a any, amb un màxim previst de dos addicionals

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 7 de juny de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 18 de maig de 2021