En aquest apartat podeu trobar informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

Exercici en curs

El pressupost de l’exercici en curs de la Cambra de Barcelona és el següent: Pressupost ordinari d’ingressos i despeses 2024