El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

Està format per dotze membres: el president/a, el vice-president/a primer/a, el vice-president/a segon/a, el vice-president/a tercer/a, el tresorer/a i 7 vocals.

Miquel Valls i Maseda (president)
Josep M. Basañez i Villaluenga (vicepresident primer)
Josep González i Sala (vicepresident segon)
Joan Francesc Pont i Clemente (vicepresident tercer)
Josep Cercós i Martínez (tresorer)
Maria Teresa Bassons i Boncompte (vocal)
Joan Estapé i Mir (vocal)
Martina Font i Olivé (vocal)
Joan Gaspart i Solves (vocal)
Josep Oriol Guixà i Arderiu (vocal)
Enric Lacalle i Coll (vocal)
Alberto Martínez i Lacambra (vocal)

Assisteixen a les reunions amb veu, però sense vot:

Xavier Carbonell i Roura (director gerent)
Xavier Coronas i Guinart (secretari general de la Cambra)