La Cambra de Comerç de Barcelona fa un seguiment periòdic del grau d'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya, amb un èmfasi especial en el seguiment de les inversions en infraestructures (carreteres, port, aeroport, ferrocarril).

Les dades que publica semestralment el Ministeri d'Hisenda (a través de l'IGAE) permeten analitzar l'execució de la inversió de l'Estat per comunitats autònomes.

L'anàlisi valorativa que realitza la Cambra inclou aspectes com el percentatge d'execució respecte a la inversió pressupostada en comparació amb altres comunitats autònomes, la participació de Catalunya en el total d'inversió regionalitzada, i la comparativa d'aquest valor amb el pes que representa el PIB i la població de Catalunya en el conjunt de l'Estat. 

Aquesta informació està disponible en català.